Hallitusohjelmatavoitteet

Tehokkain keino vaikuttaa kansanedustajana on saada ajamansa asiat hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma määrittää pitkälti sen, mitä hallitus tekee vaalikauden aikana. Siksi olen tehnyt vaalitavoitteeni hallitusohjelmakirjausten muotoon.

 

Ilmasto

 

Suomi edistää EU:n päästökaupan laajentamista koskemaan liikennettä ja lämmitystä ja ajaa päästöoikeuksien vähentämistä.

Päästökauppa on taloudellisesti tehokkain tapa vähentää päästöjä ja kohtelee eri EU-maiden teollisuutta ja energiantuotantoa tasavertaisesti. Kun päästöoikeuden hinta on riittävän korkea, vähemmän saastuttavista teknologioista tulee saastuttavia kannattavampia.

 

Suomi vähentää ympäristölle haitallisia yritystukia.

Yritystukien leikkauksen aika on nyt, kun taloussuhdanne on hyvä. Yritystuet pitää suunnata kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

 

Suomi valmistelee parlamentaarisesti yli vaalikausien ulottuvan investointisuunnitelman ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Esimerkiksi sähköverkon uudistaminen, joukkoliikenteen kehittäminen ja tutkimus- & tuotekehitystoiminta vaativat mittavia investointeja, joiden toteuttaminen vaatii poliittista yksituumaisuutta. Samalla etenkin tutkimus ja tuotekehitys ovat suurin mahdollisuutemme ilmastonmuutokseen liittyen. Suomen omat toimet vaikuttavat ilmastonmuutokseen vain rajallisesti. Kehittämällä toimivia ratkaisuja Suomi voi kuitenkin olla kokoaan suurempi toimija.

 

Poistetaan arvonlisävero tuotteiden korjauspalveluilta.

Kestävästä elämäntavasta pitää tehdä helppoa. On järjetöntä, että uuden tavaran ostaminen on halvempaa kuin vanhan korjaaminen.

 

Turvataan suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuus ja tehdään suomalaisesta maataloudesta hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Kotimainen ruoantuotanto on välttämättömyys muuttuvassa maailmassa, kun ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja konflikteja. Emme voi odottaa, että muut kasvattavat ruokamme. Kun ruokamme tulee Suomesta, voimme myös vaikuttaa siihen, että se tuotetaan kestävällä tavalla.

 

Hyvinvointi

 

Poistetaan sosiaaliturvan byrokratiaa ja varmistetaan, että aktiivisuus kannattaa aina. Jatketaan perustulokokeilua toteuttamalla negatiivisen tuloveron kokeilu.

 

Liian monen kokemus on, että nykyinen sosiaaliturvamme on pikemmin lamaannuttava kuin kannustava. Erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa elävät törmäävät sosiaaliturvan monimutkaisuuteen ja siitä seuraaviin ennalta-arvaamattomiin byrokratialoukkuihin. Siksi sosiaaliturvaa pitää uudistaa. Toimeliaisuuden pitää olla aina kannattavaa. Sosiaaliturvan uudistaminen rajallisen rahan maailmassa ei ole kuitenkaan helppo nakki. Siksi uudistus pitää toteuttaa paloissa, tutkittuun tietoon pohjautuen.

 

Tehdään Suomesta maailman paras maa perheille kehittämällä ennaltaehkäiseviä palveluita ja työelämän joustoja.

 

Jokainen ihminen ei ole oman onnensa seppä. Tasapainoisen aikuisuuden pohja luodaan lapsuudessa. Tukemalla perheitä ja vanhemmuutta oikeassa kohtaa voidaan ehkäistä isompia ongelmia myöhemmin. Lasten, nuorten ja perheiden pitää saada esimerkiksi apua matalalla kynnyksellä olipa kyse apukäsistä lasten hoidossa tai keskusteluavusta ahdistuneelle nuorelle. Työelämä on ihmisiä varten, sen pitää joustaa tarvittaessa. Perhevapaauudistuksen pitää olla perheille parannus - ei heikennys.

 

Tehdään Suomesta maailman paras maa ikääntyä.

 

Suomi on Euroopan nopeiten ikääntyvä maa. Ikääntymisestä pitää tehdä Suomelle voimavara. Meidän on etsittävä uusia keinoja joilla voidaan pitää huolta siitä, että vanheneminen tuntuu turvalliselta. Ikäihmisten toimintakyky on kaiken a ja o. Ikäihmiset ovat tärkeä osa perheitämme. Monella ikääntyvät vanhemmat asuvat muualla Suomessa ja heidän pärjäämisensä saattaa huolettaa. Työelämän pitää joustaa myös ikääntyneistä vanhemmista huolehtimiseen.

 

Parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta koko maassa. Luodaan valtakunnallinen mielen hyvinvoinnin kehittämisohjelma.

 

Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä. Mielenterveyden ongelmat tulevat hoitamattomana yhteiskunnalle kalliiksi. Ne ovat mm. yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy. Tarvitaan takuu siitä, että kaikkialla Suomessa pääsee hoitoon matalalla kynnyksellä jo ennen kuin ongelmat paisuvat pahoiksi. Lisäksi tarvitaan tunnetaitojen opettelua jo lapsesta saakka koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Suomeen tarvitaan valtakunnallinen mielenterveyspalveluiden ja mielen hyvinvoinnin kehittämisohjelma.

 

Koulutus ja kulttuuri

 

Varmistetaan suomalaisten osaaminen edistämällä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

 

Suomen menestys perustuu ihmisten osaamiselle. Tarvitaan yhteiskunnan tukea ja työelämän joustoa, jotta suomalaiset voivat päivittää osaamistaan pitkin työuraa vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Aikuisenkin oppimisen perusta luodaan lapsuudessa.

 

Varmistetaan kunnille riittävät resurssit laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Pienennetään ryhmäkokoja.

 

Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat parhaita takeita sille, että jokaisella lapsella on yhdenvertainen mahdollisuus kehittyä ja edetä opinnoissaan niin pitkälle kuin taidot ja tarmo riittävät. Valtion pitää maksaa kunnille erillistä määrärahaa varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen.

Lisätään korkeakoulujen perusrahoitusta ja palautetaan yliopistoindeksi.

Suomen menestys perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Talouden parannuttua on aika investoida korkeakoulutuksen laatuun ja siihen, että tutkijan ura houkuttelisi entistä useampaa lahjakasta ihmistä.

Nostetaan kulttuurin rahoitusta prosenttiin BKT:sta.

Kulttuuri ja taide ovat välineitä henkiseen kasvuun ja parempaan hyvinvointiin. Taide luo yhteiskuntaan hyvinvointia ja auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme. Keinoälyn ja robotisaation myötä luovuuden merkitys työelämässä korostuu. Luovien alojen merkitys Suomen taloudelle on merkittävä ja kasvupotentiaali valtava. 

 

Kansainvälisyys

 

Suomi nostaa EU:n puheenjohtajamaana ilmastonmuutoksen ykkösteemaksi ajaen EU:n päästökaupan tehostamista.

 

Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija ilmastonmuutoksessa, kun edistämme aktiivisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kansainvälisillä areenoilla. Samalla varmistamme, että suomalaista ja muun maailman teollisuutta koskevat samat säännöt.

 

Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana unionin uudistamisen ja yhtenäisyyden puolesta.

 

Suomi on niin pieni maa, että meidän ehdoton etumme on olla osa yhtenäistä ja toimivaa Euroopan unionia. Unionin kuuluu olla iso isoissa asioissa kuten ilmastonmuutoksen torjumisessa ja kaupankäynnin edistämisessä, mutta pieni pienissä asioissa kuten yrittäjien työajan sääntelyssä.

 

Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana kestävän kehityksen tukemiseksi Afrikassa ja nostaa omia kehitysyhteistyömäärärahojaan.

 

Afrikka on Euroopalle tärkeä naapuri, jossa on valtava potentiaali. EU:n on toimittava aktiivisesti yhteistyössä Afrikan maiden kanssa mantereen kestävän kehityksen eteen edistämällä reilua kauppaa, yritysvastuuta ja ilmastoratkaisuja. Näin vähennetään inhimillistä kärsimystä ja ennaltaehkäistään kriisejä. Suomen on myös nostettava kehitysyhteistyömäärärahojaan, rikkaana maana pystymme parempaan köyhyyden vähentämisessä.

 

Suomi toimii EU:ssa korkeakouluvaihdon ja EU:n vapaaehtoistyöhankkeiden edistämiseksi.

 

Tämän päivän nuoret ovat joidenkin vuosien päästä tekemässä päätöksiä maailman tulevaisuudesta ja keksimässä ihmiskuntaa pelastavia keksintöjä. Kanssakäyminen laajentaa ymmärrystämme maailmasta ja lisää kykyämme tehdä yhteistyötä. Opiskelijavaihtoa täytyy lisätä myös Afrikan maiden ja Venäjän kanssa.

 

Ulkomaisen työvoiman viisumisääntöjä helpotetaan. Luodaan toimenpideohjelma, jolla edistetään kansainvälisten opiskelijoiden jäämistä Suomeen. 

 

Suomen väestö vanhenee ja tarvitsemme tänne ahkeria ihmisiä tekemään töitä. Jos suomalainen yritys haluaa palkata työntekijän ja hän on valmis muuttamaan Suomeen, rekrytoinnin pitäisi olla selvä asia. Viisumikäytännöistä pitää tehdä helpot. Myös Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden jäämistä Suomeen opintojen päätyttyä pitää edistää. Ei ole järkeä kouluttaa ihmisiä ja ajaa heidät sitten muualle töihin.

Tehdään Suomesta maailman paras maa kotoutumisessa.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Pidetään huolta siitä, että jokaisen tänne tulevan ihmisen potentiaali pääsee esiin ja Suomi on houkutteleva maa osaajille. Tehdään työnteosta alusta saakka mahdollista väliaikaisen työluvan avulla. Lisätään kielikurssien tarjontaa.